Μετάφραση

Μετάφραση ακόλουθων εγγράφων:

 • Μετάφραση ιστοσελίδων
 • Μετάφραση Όρων Χρήσης για e-shop.
 • Πιστοποιητικά από Δήμους, Δημόσιες Υπηρεσίες, Πανεπιστήμια
 • Πιστοποιητικά από το ΓΕΜΗ
 • Έγγραφα πιστοποίησης προϊόντων για δημόσιους διαγωνισμούς
 • Συμβόλαια αγοραπωλησίας
 • Συμφωνητικά συνεργασίας (τηρείται απόλυτη εχεμύθεια, δυνατότητα υπογραφής ρήτρας)
 • Εταιρικά Καταστατικά (τηρείται απόλυτη εχεμύθεια, δυνατότητα υπογραφής ρήτρας)
 • Τραπεζικά έγγραφα
 • Συμφωνητικά Συμβίωσης
 • Ιατρικές γνωματεύσεις
 • Νομικά έγγραφα (δικόγραφα)
 • Πληρεξούσια – Εξουσιοδοτήσεις
 • Φορολογικά έγγραφα
 • Εγχειρίδια χρήσης και λειτουργίας
 • Κατάλογοι εταιρικών προϊόντων
 • Πτυχία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πτυχία από Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.
 • Πτυχία πιστοποίησης γλωσσομάθειας για ΑΣΕΠ
 • Διπλώματα οδήγησης
 • Βιογραφικά
Theme: Overlay by Kaira
info@nohema.gr
elΕλληνικά